Zvané přednášky

  • Funkční bezpečnost elektronických systémů

    Doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.

    Funkční bezpečnost elektronických systémů a požadavky na její  zajišťování představují ve své podstatě řízení spolehlivosti v celém  životním cyklu. Nejvyšší úroveň spolehlivosti je vprojektována v etapě  návrhu. V dalších předvýrobních a výrobních etapách zpravidla dojde k  jejímu zhoršování kumulací nedostatků.  K dalším poklesu spolehlivosti  pak dochází při provozování a údržbě zařízení. Proto je u  elektronických obvodů bezpečnostních systémů věnována značná pozornost  různým teoretickým aspektům a metodám spolehlivosti a využití  informací o spolehlivosti v reálném provozu. Příspěvek proto  prezentuje některé aspekty z této obšírné problematiky a ukazuje  jejich vzájemné souvislosti.

  • Návrh železničních zabezpečovacích zařízení s ohledem na spolehlivost

    Ing. Radek Dobiáš, Ph.D.

    V přednášce budou prezentovány zkušenosti z návrhu elektronických systémů bezpečných při poruše, které zajišťují bezpečnost železniční dopravy. Z této široké problematiky byly vybrány praktické ukázky zajištění technické bezpečnosti, zejména pak metody ochrany před poruchami se společnou příčinou. Dále budou ukázány typické architektury systémů s procesory nebo hradlovými poli a s nimi související zapojení zajišťující technickou bezpečnost. Zajímavý je též vliv zvolené architektury systému na spolehlivost a bezpečnost se zahrnutím vlivu lidského činitele, k čemuž je též důležité stanovování spolehlivostních parametrů systémů jak při návrhu tak v provozu.