Průběh přípravy a prezentace příspěvku

 • Doktorand připraví text příspěvku v dále specifikované podobě a odešle k recenzi programovému výboru PAD, zhruba v polovině června příslušného roku konání PAD.
 • Recenzent zpracuje recenzi a s jejími výsledky (včetně návrhů na úpravy zaslaného textu) je doktorand seznámen zhruba do poloviny srpna.
 • Doktorand upraví text příspěvku podle doporučení recenzenta a zhruba do konce srpna odešle programovému výboru finální text příspěvku. Pokud doktorand příspěvek neupraví, je ve sborníku zveřejněn původní text.
 • Seminář PAD se koná typicky v druhé polovině září. Na prezentaci každého příspěvku je vyhrazeno 30 minut, z toho na vlastní prezentaci nejvýše 20 minut a minimálně 10 minut na následnou diskusi.
 • Diskusi řídí recenzent příspěvku, který by měl být na semináři PAD vždy osobně přítomný

Příspěvek předložený k recenzi a následně publikovaný ve sborníku by měl obsahovat:

 • název, jméno studenta, jméno školitele, obor a rok studia, forma studia (prezenční/distanční), název školy nebo instituce, kontakt (adresa, telefon, e-mail)
 • abstrakt
 • klíčová slova
 • úvod (současný stav problematiky, motivace pro takto orientovaný výzkum)
 • definování řešeného problému
 • řešení problému předkládané doktorandem
 • výsledky (vlastní výsledky doktoranda musí být jasně odlišeny od převzatých)
 • cíle disertační práce, možnosti využití v praxi
 • závěr a další směřování výzkumu doktoranda
 • seznam citací odkazovaných v článku

Poznámky:
Smyslem PADu je debata o posledních výsledcích práce doktoranda, na niž navazuje rozprava nad tématem disertační práce. Proto není bezpodmínečně nutné, aby výsledky, které doktorand publikuje ve sborníku, nebyly doposud nikde publikovány. Pro následnou debatu o tématu disertační práce by to v mnoha případech nebylo ani ku prospěchu věci.
V příspěvku je nutné zmímit se o cílech disertační práce, aby se recenzent již v této fázi seznámil se záměry doktoranda a připravil se na debatu na semináři o tomto důležitém bodě (požaduje se, aby se recenzent zúčastnil semináře PAD a vedl debatu s doktorandem). Pokud tuto informaci doktorand ve svém příspěvku neuvede, nemůže být jeho příspěvek viděn jako kvalitní. Navíc se nevytvoří předpoklady pro naplnění základního a důležitého cíle PADu - posouzení cílů disertační práce doktoranda a debata nad tématem.
Uvedení cílů disertační práce považujeme za důležité u doktorandů s ukončeným 2. a 3. ročníkem. U doktorandů s právě ukončeným 1. ročníkem nebude takto orientovaná debata požadována. Pokud však bude doktorand v tomto smyslu schopen informovat účastníky semináře, určitě to bude viděno jako pozitivní aspekt jeho dosavadní činnosti. Bude to zákonitě mít i vliv na závěrečné vyhodnocení.

Primárním cílem semináře tedy není získat další publikaci, ale zpětnou vazbu nutnou k tomu, aby se doktorand posunul ve své prácí blíže k úspěšnému dokončení studia.

Rozsah příspěvku: maximálně 6 stran A4.
Jazyk příspěvku: čeština, slovenština, angličtina.

Jak připravit prezentaci:

Obsahem každé prezentace by mělo být:

 • u doktorandů 1. ročníku sdělení o dosavadních výsledcích doktoranda (zajímavý výsledek), publikační výstupy
 • u doktorandů 2. ročníku: sdělení o posledních výsledcích činnosti doktoranda popsané v příspěvku, jasné zaměření na obsah tezí disertační práce, které se předkládají ke státní doktorské zkoušce na konci 2. ročníku spolu s jasně definovanými cíli disertační práce a způsoby jejich dosažení, publikační výstupy
 • u doktorandů posledního ročníku: předpokládané výsledky disertační práce, struktura disertační práce, publikační výstupy

Předmětem následné diskuse po prezentaci by mělo být:

 • posouzení aktuálních výsledků
 • komentář k dosavadním výsledkům a zvoleným metodám řešení
 • posouzení cílů disertační práce
 • konstatování, zda zvolené téma je/není disertabilní
 • možnosti modifikace či doplnění tématu